Wettelijke meldingen en privacy

Algemene verkoopsvoorwaarden

De goederen blijven onze eigendom, tot na volledige betaling.

Geen klacht kan in aanmerking genomen worden meer dan 8 dagen na de levering.

De taksen op goederen zijn voor rekening van de koper.

De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van bestemmeling.

De leveringsdate zijn approximatief ; het te laat leveren kan in geen geval aanleiding geven tot vergoeding.

Wij wijzen alle aankoopsvorowaarden af, welke op documenten van onze kopers voorkomen. Slechts onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

Wij zullen de goederen kunnen faktureren zodra de bestelling ter verzending gereed staat, als de voorzien leveringstermijn geleden is.

Wij behouden onz het recht voor van de koper alle waarborgen te eisen, wekle wij ter nakoming van zijn verplichtingen voortspruidend uit de gesloten overeenkomst, noodzakelijk achten ; ook wanneer de goederen reeds ten deels zijn geleverd. Indien de koper weigert aan deze eis te voldoen hebben wij het recht de bestelling, of het nog te leveren gedeelte van die bestelling te annuleren of de verzending op te schorten.

Betalingsvoorwaarden : volgens de aangeduide voorwaarden in onze offerte en op faktuur, de fakturen niet betaald op hun vervaldag dragen van rechtswege interest aan 1,5% per maand. Een vergoeding van een waarde van 15% van het saldo dat ons toekomt met minstens 25€ zal verreist worden op vol recht en zonder aanmaning.

In geval van betwisting, zijn Rechtbanken van Verviers alleen bevoegd.

Privacy

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Bodart & Gonay beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Bodart & Gonay kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is :

  • Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van Bodart & Gonay geen zeggenschap hebben en waarvoor Bodart & Gonay geen verantwoordelijkheid draagt;
  • Geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van Bodart & Gonay te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Bodart & Gonay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van . Bodart & Gonay te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrechtaanduiding

© Bodart & Gonay N.V.

Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.

Bescherming van persoonsgegevens

Privacy

Doel van de gegevensverwerking :

Wanneer u zich inschrijft voor een event of een publicatie aanvraagt via deze website, vragen wij uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van Bodart & Gonay, rue de Lambinon, 3 te 4920 HARZE en kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties. Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan hier te laten weten op volgend adres: info@b-g.be.

Uw privacyrechten uitoefenen :

Volgens de wet van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, heeft U steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via e-mail op volgende adres : info@b-g.be.

Clausule van vertrouwelijkheid

Overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privé-leven, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, zullen uw gegevens door Bodart & Gonay, Lambinon straat, 3 te 4920 Harzé behandeld worden om ze alleen maar te gebruiken voor de volgende doeleinden:
rechtstreeks marketing.

Tenzij er een oppositie is aan uw kant, zullen zij aan de organisaties meegedeeld kunnen worden met wie wij een contractuele band hebben waarvan u een lijst bij de commerciële dienst op eenvoudige aanvraag kunt verkrijgen.

Overeenkomstig met de wet op de bescherming van het privé-leven, beschikt u over een recht van toegang, alsmede over een recht van correctie van uw gegevens.